Felhasználási Feltételek

Felhasználónak minősül a weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki az addel.ro bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja és magára kötelező érvényűnek ismeri el jelen Szabályzat feltételeit, az Általános Szerződési Feltételeket valamint az addel.ro által alkalmazott adatvédelmi elveket.

A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti. A szabályzat mindenkori aktuális változata a Szolgáltatás nyitólapján elhelyezett "Felhasználási Feltételek" linkre kattintva érhető el.

A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői
A Szolgáltatás célja és lényege: felület biztosítása a Felhasználók számára apróhirdetéseik online környezetben történő feladására és megjelenítésére.

A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Felhasználók által a Szolgáltatás használatával közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni. A Szolgáltatás használatával közzétett információk tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az addel.ro bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon apróhirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

A Szolgáltatás igénybevételének feltételei és a regisztráció
az addel.ro Felhasználója kizárólag az lehet, aki

elmúlt 18 éves, cselekvőképessége nem korlátozott és nem cselekvőképtelen; vagy
14. életévét betöltött nem cselekvőképtelen kiskorú, aki a Szolgáltatás használatához és a regisztrációhoz beszerezte törvényes képviselőjének hozzájárulását vagy utólagos jóváhagyását és ezt a Szolgáltató kérésére bármikor bizonyítani tudja; vagy
jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.
az addel.ro felhasználói elfogadják a Szolgáltatás alábbi használati feltételeit, ha valamelyik feltétel megszegését észleli a Szolgáltató joga van azonnali hatállyal törölni a felhasználót:

a Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható;
tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, és/vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás működtetését;
tilos a Felhasználók személyes adatainak marketing vagy más, a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.
Regisztráció nélkül a Felhasználóknak lehetősége van a Szolgáltatás nyilvános tartalmainak olvasására, de nem tudják használni az interaktív szolgáltatásokat, így például az apróhirdetés feladást. A Szolgáltatásra történő regisztráció feltétele a Szabályzat ismerete és elfogadása.

Felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy megadott elektronikus elérhetőségein a Szolgáltató közvetlen üzletszerzési céllal megkeresse, valamint a Szolgáltatással kapcsolatos hírleveleket küldjön számára, továbbá Google és Facebook hirdetéseket jelenítsen meg számára. A Hírlevél adott esetben reklámot is tartalmazhat. A Felhasználó bármikor a Hírlevél fogadását.

A regisztráció lépései
Klasszikus regisztráció (felhasználónév és jelszó) esetén:

A felhasználó megadja adatait, és felelősséget vállal azok valódiságáért;
Aktiváló levél kiküldésre kerül a megadott e-mail címre;
Felhasználó az aktiváló levélben lévő linkre való kattintással megerősíti a regisztrációját;
Profilját a rendszer véglegesíti
Közösségi hálózatokon keresztüli regisztráció esetén:

A felhasználó kiválasztja, hogy melyik közösségi hálózat segítségével szeretne regisztrálni;
Az adott közösségi oldal által megjelenített megerősítő dialógus tartalmát elfogadja, mellyel hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait (név, e-mail cím) átvegye az addel.ro;
Profilját a rendszer véglegesíti
Az apróhirdetések tartalma
A Felhasználó felelősséggel tartozik azért, hogy a Weboldalon megjelenő apróhirdetésének tartalma megfeleljen a vonatkozó jogszabályokban, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglaltaknak.

Tilos olyan apróhirdetés elhelyezése, amely valótlan, pontatlan vagy megtévesztő adatokat tartalmaz.

Az Állás kategóriában kizárólag konkrét, valós állásajánlat, és egy apróhirdetésben egy munkakör (pozíció) hirdethető meg. Amennyiben az apróhirdetés személyes adatokat is tartalmaz (pl. kontakt személy neve, e-mail címe), a Felhasználó szavatosságot vállal, hogy rendelkezik az érintett személy adatai nyilvánosságra hozásához szükséges engedéllyel. Az apróhirdetés nem tartalmazhatja az állást kínáló cég vagy személy szolgáltatásait. A hirdető felel azért, hogy az elküldött pályázatok kapcsán a jelentkezők információs önrendelkezési jogaikat a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben előírt módon érvényesíteni tudják.

Nem jeleníthető meg olyan apróhirdetés, amely:

franchise értékesítő hálózatba vagy multi-level marketing (MLM) rendszerbe történő belépést ajánl;
válaszboríték küldésére vagy pénzösszeg befizetésére hív fel;
bűncselekményre felbujtást valósít meg;
nincs tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi méltóságra;
súlyos vagy széleskörű ellenállást vált vagy válthat ki;
becsmérlő vagy megalázó;
faji, vallási vagy politikai ellentétet szít vagy szíthat;
nem egyértelmű megfogalmazásánál fogva, nem pontosan körülhatárolhatóak az ajánlott álláslehetőség paraméterei, illetve burkoltan igyekszik a nem megengedett tartalma(ka)t megjeleníteni, pl. klubtagságot említ, az MLM rendszerbe történő belépést otthoni munkaként tünteti fel, erotikus munkát kínál, stb.
Egy adott apróhirdetés egyidejűleg csak egy kategóriában tehető elérhetővé a Szolgáltatás keretein belül, és az apróhirdetés érvényességi ideje alatt az adott Felhasználó által a Weboldalon azonos, vagy nagyon hasonló, lényegi eltérést nem tartalmazó, a Szolgáltató megítélése szerint ugyanazt a terméket, szolgáltatást, stb. hirdető tartalommal további apróhirdetés nem tehető közzé. Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy ugyanaz az apróhirdetés többször is szerepel, jogosult az apróhirdetést valamennyi megjelenési formájában eltávolítani.

Az apróhirdetésekhez a Felhasználók jogosultak a Szolgáltató által meghatározott méretű és mennyiségű kép tartalmak feltöltésére. Ezek kizárólag az adott apróhirdetés tartalmával lehetnek kapcsolatosak.

A Felhasználói Tartalmat közzétevő Felhasználó a hozzáférhetővé tétellel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal azért, hogy az általa megosztott Felhasználói Tartalom tekintetében megfelelő jogosultságokkal rendelkezik

a tartalom Szolgáltatás keretében történő nyilvánossághoz közvetítésére, valamint
a Szolgáltató részére - a jelen Szerződés Szolgáltató általi teljesítéséhez szükséges mértékű - felhasználási jog engedélyezésére
A Felhasználó bármikor jogosult az általa feltöltött képek eltávolítására.

A feltehetően jogsértő Felhasználói Tartalmat Szolgáltató jogosult előzetes értesítés nélkül eltávolítani.

A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik
Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja ("AS IS"), a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).
A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltatáson elérhetővé tett apróhirdetésekkel, a Szolgáltatás használatával tett felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.
Szolgáltató lehetőséget ad arra, és egyben kéri, hogy a kifogásolt hely és tartalom megjelölésével Felhasználó haladéktalanul jelezze, ha megítélése szerint a Weboldalon elérhető valamely tartalom jogsértő. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az Elkertv. rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat az apróhirdetéseknél található "Hirdetés bejelentése" menüponttal tudják benyújtani.
A Felhasználók által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználók tartoznak felelősséggel. Amennyiben a Szolgáltatás használatával a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, az adott Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja.
Az egyes Felhasználókat terheli a teljes felelősség a felhasználói fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.
A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó a jelen Szabályzatban foglaltakat megszegi, vagy a Szolgáltatást egyébként visszaélésszerűen használja, a Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül ideiglenesen vagy végérvényesen korlátozza, regisztrációját, apróhirdetéseit az összes kapcsolódó adattal együtt felfüggessze, vagy törölje.